skip to Main Content

Allmänt om trägolv och golvvärme

Projektering

 • Fukt är trägolvets värsta fiende! Trägolv mår bäst i en jämn luftfuktighet, cirka 30–60 %.
 • Trägolvet bör vara det sista som installeras vid byggnationer. Murnings- och målningsarbeten tillför mycket fukt och bör således vara avslutade. Se till att ventilationen är god!
 • Betongplatta på mark kan ge fuktproblem om den inte säkras med effektiv isolering, till exempel en 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie med överlapp 20 cm samt eventuellt en ventilerad undergolvskonstruktion.
 • Beroende på golvets storlek måste rörelsefogar skapas.

Underlag

 • Vi rekommenderar ett underlag av 12–19 mm spikbar plywood till parketten/tiljan. Underlaget bör ha samma fuktkvot som golvet, cirka 7,5 %.
 • Plywooden pluggas ner i betongen med 3 st spikplugg/kvm (6×60 mm).
 • Vid flytande undergolv stiftas 2 st 9,5 mm plywoodskivor ihop vinkelrätt med varandra, med minst 15 cm förskjutna skarvar och 10 mm rörelsemån runt om mellan skivorna.

Installation

 • Kontrollera golvmaterialet innan läggning. Stavar/tiljor med mindre kosmetiska fel läggs på mindre synliga ställen.
 • Vid läggning ska material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18 grader. Den relativa luftfuktigheten i lokalen ska vara minst 30 % och högst 60 %
 • Vid läggning får den relativa fuktigheten i underlaget inte överstiga 60 %. Läggning får dock utföras vid 60-90 % relativ fuktighet i underlaget om underlaget är täckt med ett fuktskydd av plastfilm (0,20 mm åldersbeständig plastfolie).
 • Staven/tiljan spikas med dyckert i spontsidan, 3 st spik/ löpmeter för tilja.
 • Ev. golvvärme skall ha varit påslagen 3 v. Vid inläggning skruvas golvvärmen ner för att efter slipning/behandling sakta dras upp.
 • Tiljan, 21 mm,  kan även skruvas eller spikas på regel. Regelavstånd 400 mm cc vid 21 mm tjocklek. Änd-skarvar ska ske på regel.
 • För 16 mm golv, rekommenderar vi spikpistol med 32 mm dyckert.
 • För 21 mm golv, rekommenderar vi spikpistol med 38 mm dyckert.
 • Vid läggning av skeppsgolv monterar man först en tilja, stoppar sedan i nåtlisten ovan spont, spikar fast tiljan och fortsätter med nästa. Nåtlisten slipas tillsammans med golvet.
 • Träet rör sig mer på bredden än på längden.
 • Golvet behöver min 10 mm rörelsemarginal till alla fasta installationer.
 • Är golvet bredare än 5 meter ska en fog på 1 mm lämnas varje meter. Fogen skapas genom att man lägger ett snöre mellan brädorna som tas bort när tiljan är spikad.
 • Trägolv på underlag av spånskivor får inte spikas.

Limning

 • Kortstav och viss tilja kan limmas direkt mot underlag av träfiberskivor eller flytspackel.
 • Observera att limmet ska anpassas till underlaget och dess fukthalt. Följ limtillverkarens instruktioner! Se även branschens TK-råd nedan.
 • Limma aldrig i not och spont!
 • Ytan måste vara jämn, +/-2 mm/3 m. Draghållfasthet 2,0 MPa.

Golvbranschens råd gällande nedlimning av trägol

Golvvärme

 • Golvvärme under trägolv fungerar i de flesta fall, men bör ej användas som enda värmekälla. Vattenburen värme fungerar bra. Elvärme avråder vi ifrån.
 • Golvvärme har effekten att träet krymper en del under eldningssäsongen för att sedan svälla och bli tätt under den fuktiga årstiden.
 • Tänk på att ett golv lagt på golvvärme är mera känsligt för fukt (hög RF) än ett golv utan golvvärme på grund av att golvets fuktinnehåll varierar inom ett större intervall.
 • Golvvärmen måste ha varit igång i 3 veckor när du lägger trägolv.
 • Golvkonstruktionen måste innefatta ett värmespridande skikt som ger hela golvytan en helt jämn temperatur, så att inte temperaturen blir för hög i närheten av värmekällan.
 • Hela rummet måste vara uppvärmt. Det gäller dock inte för komfortvärmesystem som kompletterar den normala uppvärmningen. I sådana fall ska temperaturen vara betydligt lägre än tillåtna 27°C vid golvytan.
 • Det måste gå att reglera och begränsa yttemperaturen med stor precision.
 • Temperaturen på det lagda golvet får aldrig överstiga 27°C. Detta gäller även under mattor och möbler.
 • En ångspärr ska vara inbyggd i golvkonstruktionen. Denna bör ligga så nära trägolvet som möjligt. Vid tjocka eller tunga bjälklag är det extra viktigt att ångspärren ligger nära trägolvet. Ångspärren får under inga omständigheter ligga på motsatta sidan av bjälklaget.
 • Trägolvet skall ligga tätt mot underlaget utan luftspalt som kan orsaka en kraftig uttorkning av träet.

Obs!
Den som lägger golvet är ansvarig för resultatet. Eftersom trä beter sig olika i olika miljöer och med olika hantering, kan vi ej ta emot reklamationer efter att golvet väl är lagt. Reklamationer kan endast göras innan golvet är lagt.

golv_Forarbete_och-installation
Back To Top